Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ενδιαφέρεται για την σύναψη μίας σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο Χημικό, Χημικό Μηχανικό, Μηχανικό Επιστήμης Υλικών ή συναφούς αντικειμένου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εργαστηριακή υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου στο τομέα των υλικών υπό την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού.  Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5 μήνες με δυνατότητα επέκτασης με κατάλληλη αναπροσαρμογή.  

Για ερωτήσεις – διευκρινήσεις μπορείτε να στείλτε e-mail στο rndgroup@teiste.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας της Πρόσκλησης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ).

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά της Πρόσκλησης θα βρείτε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ