Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη : 

  • Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 άρθρο 64 παρ. 3
  • Τη σχετική απόφαση της υπ’ αριθμ 15/12-9-2018 (Θέμα 18ο – ΑΔΑ: Ψ6ΙΦΟΞΑ0- 7ΗΟ), συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
  • Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: Τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο « i-THERM» κωδ. 680599 / HORIZON 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερες πληροφορίες βρείτε εδώ

cigli escort escort izmir alsancak escort bornova escort escort denizli konyaaltı escort kundu escort bursa anal escort karşıyaka escort seksi escort çiğli escort alsancak escort buca escort