Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη : 

  • Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 άρθρο 64 παρ. 3
  • Τη σχετική απόφαση της υπ’ αριθμ 15/12-9-2018 (Θέμα 18ο – ΑΔΑ: Ψ6ΙΦΟΞΑ0- 7ΗΟ), συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
  • Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο: Τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο « i-THERM» κωδ. 680599 / HORIZON 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερες πληροφορίες βρείτε εδώ